Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě

Menu

Brunkow koncept (koncept dle Roswithy Brunkow)

Hlavním terapeutickým prvkem jsou napínací - vzpěrná cvičení, jejichž základem je volní maximální dorzální flexe rukou a nohou (ohyb kotníku/zápěstí směrem za hřbetem nohy/ruky). Vzpírání je prováděno v distálním směru (směrem od středu těla) proti pomyslnému odporu nebo proti pevné ploše. Správným nastavením aker horních a dolních končetin a vzepřením se o ně, dochází k vzpřímení trupu a k cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců.


Tato aktivace umožňuje:

 • zlepšování funkce oslabeného svalstva,
 • aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře,
 • reedukaci správných pohybů.

 

Indikace:

 • poúrazové stavy
 • funkční poruchy pohybového aparátu
 • artrózy
 • poruchy držení těla
 • skoliózy
 • poruchy periferního nebo centrálního nervového systému
 • dysfunkce v oblasti pánevního dna (inkontinence, funkční sterilita)
 • prevence vadného držení těla


Zdroj: PAVLŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. I., Koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 2. vydání. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2003.

 


PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Neurofyziologický mechanismus PNF vychází ze zásady, že mozek "nemyslí" v jednotlivých svalech, ale myslí v pohybech. Proto se při této léčebné metodě aplikují tzv. sdružené pohybové vzorce, které se podobají většině aktivit denního života. Pohybu se účastní celé svalové skupiny a pohyb se děje v několika kloubech a rovinách současně. Metoda vychází z přirozených pohybů z běžného života, kdy analytické pohyby nejsou prováděny, protože jsou nepřirozené a neekonomické. Analytické pohyby jsou nahrazeny pohyby syntetickými. Pohybové vzorce jsou vedené diagonálním směrem se současnou rotací, při němž jsou kloubní plochy postaveny tak, že umožňují maximální protažení svalů. Diagonální pohyby jsou sestaveny pro hlavu, krk, trup a končetiny. V metodě PNF je důležitý sled pohybů v pohybovém vzorci (timing). Je-li časový sled svalových kontrakcí zachován, je výsledný pohyb koordinovaný.

 

PNF využívá různé techniky.


Cíl posilovacích technik:

 • Zlepšení schopnosti vyvolání a vědomého ovládání pohybu
 • Zvyšování rozsahu pohybu a uvolnění zvýšeného svalového napětí
 • Zlepšení svalové síly a vytrvalosti
 • Zlepšení svalové koordinace
 • Snížení unavitelnosti svalu
 • Zvýšení stability kloubů


Cíl relaxačních technik:

 • redukce zvýšeného svalového tonu
 • zvětšení pohybového rozsahu
 • odstranění nebo zmírnění bolesti

 

Použití

 • Poškození periferních nervů: např. paresa n. peroneus, paresa n. radialis
 • Onemocnění centrální nervové soustavy (CNS): roztroušená skleróza, ataxie, poranění míchy včetně paraplegií a tetraplegií, stavy po cévní mozkové příhodě, traumatech, nádorech atd.
 • Ortopedické poruchy: např. degenerativní onemocnění páteře a končetinových kloubů, morbus Bechtěrev, stavy po operacích páteře, kyčelních a kolenních kloubů. funkční poruchy pohybového systému a svalové dysbalance.
 • Traumatická poškození: např. stavy po zlomeninách, amputacích, svalových atrofií atd.

 

Zdroje:

PAVLŮ, Dagmar.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. I., Koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 2. vydání. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2003.
HOLUBÁŘOVÁ, J., PAVLŮ, D.; Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 1. část. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2007

 


Metoda Ludmily Mojžíšové

Léčba funkční sterility u žen v oblasti kostrče a LS oblasti páteře

 

 

Sensomotorický trénink

Senzomotorická stimulace využívá principů motorického učení. Jejím cílem je znovu obnovit pohybové stereotypy, které mozek přestal automaticky využívat, aby se dosáhlo plné automatické aktivace svalů a aby byl pohyb koordinovaný a co nejméně náročný pro tělo. Dalo by se tedy říci, že není principem cvičit svaly, ale cvičit mozek, který poté svaly ovládá a zpětně kontroluje jejich aktivitu. Důležitou součástí této metody je také stimulace proprioceptivního vnímání. Propriocepce je smyslové vnímání jednotlivých částí těla a vnímání polohy a pohybu v určitém segmentu. Propriocepce je často narušena úrazem či dlouhodobější jednotvárnou činností, kdy tělo nedostává impulzy a jeho pohyby jsou omezeny jen pro určité pohybové stereotypy. Senzomotorické cvičení pomocí správné svalové aktivity pomáhá k odstranění svalové nerovnováhy, rozbití špatných pohybových stereotypů a obnovení správného držení těla ve stoji, v sedě a při všech Vámi přirozených pohybových činnostech.


Při senzomotorické stimulaci se nejprve zaměřujeme na korekci postavení kleneb nohy, důležité je správné zapojení svalů podporujících nožní klenbu k posturální korekci ve stoji. Korigovaný stoj je základním předpokladem pro všechny balanční cviky, je důležitý pro vnímání vlastního těla v prostoru. Poté je již možné začít s cvičením na labilních plochách. K základním balančním pomůckám, které senzomotorická stimulace využívá, patří kruhové a válcové úseče, balanční sandály a senzomotorické dráhy.Postup cvičení v rámci terapie je velmi individuální. Cvičení postupuje podle metodické řady a náročnost cviků se zvyšuje postupně tak, aby byly využity všechny možnosti pro úpravu funkčních poruch pohybového aparátu. Velmi důležité je dbát na kvalitní provedení cviku (zachování správného držení těla). Není tedy důležité délka cvičení, ale je zásadní, aby cvičení bylo prováděno dobře. Jelikož nebude zprvu tělo zvyklé na tento druh cvičení, je typické, že rychle přichází únava a třes svalů, což je jasnou známkou pro přestávku ve cvičení.


SMS nejčastěji využíváme u těchto diagnóz a poruch pohybového aparátu:

 • Poúrazová kloubní nestabilita
 • Kloubní hypermobilita – zvětšení rozsah kloubní pohyblivosti nad fyziologickou normu
 • Nekvalitní svalová stabilizace (zejména u chronických bolestí zad)
 • Podpora správného vývoje pohybových programů u dětí
 • Podpora propriocepce u dětí začínajících sportovat
 • Vadné držení těla
 • Idiopatická skolióza
 • Poruchy rovnováhy způsobené v rámci centrální nervové soustavy (Parkinsonova choroba,mozečkové poruchy, DMO)
 • Poruchy hlubokého čití (propriocepce) – často způsobené úrazem či polyneuropatií (například u cukrovky a jiných onemocnění)
 • Pooperační stavy pohybového aparátu
 • Prevence úrazů u sportovců, kteří vynakládají velkou zátěž na svůj pohybový aparát
 • Prevence úrazů u lidí trpících osteoporózou, artrózou či jinými degenerativními nemocemi


Zdroj: Janda, V., & Vávrová, M. (1992). Senzomotorická stimulace. Rehabilitácia, 25, 14-34.